Emily Smith


DistanceTime
5 km00:18:13
5 miles00:29:34
6 miles00:36:36
10 km00:37:09
7 miles00:44:15
10 miles01:01:56
Half Marathon01:20:19
20 miles02:09:56
Full Marathon02:59:42

View all Club Records

Emily Smith